Przetarg rozstrzygnięty!

Urząd Miejski w Błoniu

“WZP.271.9.2015 – informacja o wyborze oferty (Wykonanie przekrycia kortów tenisowych lekkimi halami łukowymi na terenie Ludowego Klubu Sportowego „OLYMP” w Błoniu, ul. Lesznowska 15a na dz. nr ew. 3 obr 06, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie)

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie przekrycia kortów tenisowych lekkimi halami łukowymi na terenie Ludowego Klubu Sportowego „OLYMP” w Błoniu, ul. Lesznowska 15a na dz. nr ew. 3 obr 06, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Burmistrz Błonia zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, w którym termin składania ofert upłynął w dniu 07.04.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6 (nr spr. jak wyżej), została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:

Tennis Solutions s.c. Kacper Bogucki, Mirosław Dziuba z siedzibą w 05-140 Jadwisin przy ul. Szkolnej 57

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium podanym w SIWZ i uzyskała największą ilość punktów.

W postępowaniu przetargowym złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono X Wykonawców.”
Za BIP Błonie http://bip.blonie.pl/

info_wyb_wzp_271_9_15.pdf